ابزار آبیاری

 • payefavare1-2
  پایه فواره 2-1
 • payefavare34
  پایه فواره 34
 • payefavareboland34
  پایه فواره بلند 34
 • payefavarepelastiki
  پایه فواره پلاستیکی
 • sarabpashpelastikikotah
  سر آبپاش پلاستیکی کوتاه
 • sarabpashpelastiki
  سر آبپاش پلاستیکی
 • sarabpashfelezi2va25
  سر آبپاش فلزی 2 و 25
 • sarabpashfelezi3
  سر آبپاش فلزی 3
 • sarabpashfelezikoblingi
  سر آبپاش فلزی کوبلینگی
 • sarfavare3shakhe
  سر فواره سه شاخه
 • shelangavizrangi
  شیلنگ آویز رنگی
 • favare5shakheSBC
  فواره پنج شاخه SBC
 • favare4shakheSBC
  فواره چهار شاخه SBC
 • favare3shakheSBC
  فواره سه شاخه SBC
 • favaretarhejapon
  فواره طرح ژاپن